top of page
มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์

ราคา

เอ็กซ์แพนเดอร์ GLS-LTD
789,000 บาท
เอ็กซ์แพนเดอร์ GT
859,000 บาท
*หมายเหตุ : สีขาวมุกเพิ่ม 10,000 บาท
ดีไซน์ภายนอก และ ภายใน
อุปกรณ์ตกแต่ง
bottom of page